MI­NI IN­TER­V­JU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

U va­šem bren­du DKNY, NY pred­stav­lja New York. Za­što ste ga do­da­li uz svo­je ini­ci­ja­le? – Ta su dva slo­va, NY, naj­važ­ni­ja. Što iko­me zna­či Don­na Ka­ran? Tko je uop­će Don­na Ka­ran? Mo­je ime ne pred­stav­lja ni­šta. New York zna­či ci­je­li svi­jet.

Čes­to su­ra­đu­je­te s Bar­brom Stre­isand, ko­ja ni­je naj­jed­nos­tav­ni­ja oso­ba na svi­je­tu? – Pri­ja­te­lji­ce smo od dav­nih da­na, još od vre­me­na Stu­di­ja 54. Upoz­na­le smo se na­kon što sam ci­ga­re­tom za­pa­li­la vlas­ti­ti pu­lo­ver. To je pri­vuk­lo nje­zi­nu paž­nju i in­zis­ti­ra­la je da mi po­mog­ne na­ći ne­ko­ga tko će mi na­pra­vi­ti ma­ji­ce s ko­ji­ma se tak­ve stva­ri vi­še ne­će do­ga­đa­ti.

Što bis­te po­ru­či­li mla­dim di­zaj­ne­ri­ma? – Da su lu­di što se upu­šta­ju u ovaj po­sao. Ša­lim se, di­zaj­ner ili jes­te ili nis­te. Ne­ma sre­di­ne.

Don­na Ka­ran, ame­rič­ka mod­na di­zaj­ne­ri­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.