N APISALA O D AB RAO F OTO G RAF IJE

29-go­diš­nja polj­ska ma­ne­ken­ka ku­ne se da ži­vi zdra­vo te da svo­ju mr­ša­vost du­gu­je tre­nin­zi­ma jo­ge te ma­lim por­ci­ja­ma hra­ne. Bez ob­zi­ra na to što je nje­zin mr­ša­vi iz­gled čes­to na me­ti jav­nos­ti, nje­zin je mod­ni stil - ne­po­gre­šiv!

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO - R euters, A rhi­va V L

Li­di­ja P alun­ko O li­ver Ju­la­rić

Jurica G alo­ić/p ixsell, A FP, Ma­ne­ken­ka Anja Ru­bik mo­žda ni­je poz­na­ta po­put Ka­te Moss, La­re Sto­ne i Gi­sel­le, no jed­na je od naj­za­pos­le­ni­jih mo­de­la na svi­je­tu. Ot­kad je pos­ta­la di­je­lom kul­t­ne agen­ci­je Next Mo­del Ma­na­ge­ment, Anja je uljep­ša­la stra­ni­ce vo­de­ćih mod­nih ča­so­pi­sa uklju­ču­ju­ći Vo­gue i Har­per’s Ba­za­ar, sni­mi­la kam­pa­nje za Chloe, Gi­or­gio Ar­ma­ni koz­me­ti­ku, Jim­my Choo i Ver­sa­ce, te no­si­la re­vi­je naj­poz­na­ti­jih di­zaj­ne­ra u New Yor­ku, Pa­ri­zu, Mi­la­nu i Lon­do­nu. Lju­bi­te­lji­ca je svih, od Alexan­de­ra Wan­ga do Ralp­ha La­ure­na, a bi­la je i ne­izos­ta­van dio svih Bal­ma­in re­vi­ja, ali i H&M kam­pa­nja. Ši­roj jav­nos­ti pos­ta­la je poz­na­ta kad su ured­ni­ci W ma­ga­zi­na op­tu­že­ni da su na svo­joj nas­lov­ni­ci na gla­vu De­mi Mo­ore “na­li­je­pi­li” upra­vo Anji­no ti­je­lo s Bal­ma­in re­vi­je. Poz­na­ta po svo­joj iz­nim­noj mr­ša­vos­ti, dva­de­set­de­ve­to­go­diš­nja Anja se ku­ne ka­ko ži­vi zdra­vo. “Re­do­vi­to vjež­bam jo­gu. Kad mi je pri­ja­te­lji­ca pri­je ne­ko­li­ko go­di­na rek­la ko­li­ko joj to do­brog či­ni, mis­li­la sam da iz­miš­lja. No, sad sam i ja obo­ža­va­te­lji­ca, to­li­ko da sa so­bom na pu­to­va­nja oba­vez­no no­sim Wii pro­gram za vjež­ba­nje!”, ot­kri­la je Po­lja­ki­nja. Uz to, lju-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.