N AB­BEY oje vo­li­mo

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

pri­čom o bor­bi bri­tan­ske ple­mić­ke obi­te­lji da za­dr­ži svo­je imanje, ali i nji­ho­vog slo­že­nog od­no­sa s broj­nom pos­lu­gom. Kos­ti­mo­graf­ki­nja Su­san­nah Buxton ima­la je zah­tje­van za­da­tak vjer­no do­ča­ra­ti i mo­du iz to­ga raz­dob­lja te ka­ko se ona mi­je­nja­la. - Da­me su pr­vo no­si­le kor­ze­te, a on­da smo ih od­ba­ci­li. Lady Sybill bi­la je pr­va ko­ja je u se­ri­ji odje­nu­la hla­če. Na­kon Pr­vog svjet­skog ra­ta svim smo že­na­ma ot­kri­li glež­nje­ve - objaš­nja­va S. Buxton te do­da­je ka­ko odje­ća to­ga vre­me­na ni­je bi­la sa­mo za po­ka­zi­va­nje već je jas­no go­vo­ri­la o ne­či­jem druš­tve­nom po­lo­ža­ju i sta­tu­su, a po­seb­no se ra­ču­na vo­di­lo o odo­ra­ma pos­lu­ge. Ka­da su mu­škar­ci u pi­ta­nju, odje­ća je ta­ko­đer vr­lo for­mal­na, ba­rem ka­da je gle­da­mo iz ove per­s­pek­ti­ve. A o to­me naj­bo­lje go­vo­ri sce­na u ko­joj Lord Crawley objaš­nja­va svo­me ko­mor­ni­ku (oso­bi ko­ja je za­du­že­na is­klju­či­vo za nje­go­vo odi­je­va­nje) - ni­je loš ovaj smo­king, pos­lu­žit će za le­žer­ne pri­li­ke. In­s­pi­ra­ci­ju u mo­di s početka proš­lo­ga sto­lje­ća pro­na­šao je i John Gal­li­ano za svo­ju po­s­ljed­nju ko­lek­ci­ju ko­ju je na­pra­vio za Di­or, ali i za vlas­ti­tu mod­nu mar­ku

Cr­na pli­si­ra­na blu­za, Ann Chris­ti­ne, 159 kn Ves­ta s krz­ne­nom krag­nom, Ann Chris­ti­ne, 199 kn Ogr­li­ca, Ann Chris­ti­ne, 59 kn Rajf sa ‘še­ši­ri­ćem’, H&M, 50 kn

Bor­do čip­kas­ta ha­lji­na, Za­ra, 699 kn Bi­ser­na na­ruk­vi­ca, New Yor­ker, 45 kn

Okru­gla me­ta­lik tor­bi­ca, Za­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.