N APISALA F OTO G RAF IJE

Re­da­telj­ski de­bi To­ma For­da iz­u­zet­ne je es­te­ti­ke, a kos­ti­mo­gra­fi­ju je ra­di­la Ma­don­ni­na sti­lis­ti­ca

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Svoj re­da­telj­ski pr­vi­je­nac, film Sa­mac, di­zaj­ner Tom Ford opi­su­je kao “ekra­ni­za­ci­ju svo­je kri­ze sred­njih go­di­na”. Baš po­put glav­nog li­ka, Ge­or­gea, i Tom se u tre­nu­ci­ma oča­ja obla­či u odi­je­lo, ko­je na­zi­va svo­jim ok­lo­pom. Glav­nu žen­sku ulo­gu Ford je po­vje­rio svo­joj du­go­go­diš­njoj pri­ja­te­lji­ci i mu­zi Ju­li­an­ne Mo­ore (Ju­li­an­ne je ima­la i čast da no­si pr­vu žen­sku ko­lek­ci­ju ko­ju je Tom na­pra­vio za vlas­ti­ti brend). Rad­nja ko­ja se do­ga­đa u ‘60-im go­di­na­ma proš­log sto­lje­ća pra­ti Ge­or­gea na­kon smr­ti nje­go­vog part­ne­ra Ji­ma. Film je snim­ljen u sa­mo 21 dan, a Tom ga je sam fi­nan­ci­rao (bu­džet je bio 7 mi­li­ju­na do­la­ra). No, us­pr­kos vje­ro­va­nju, Ford ni­je ra­dio i kos­ti­mo­gra­fi­ju - pre­pus­tio ju je Ari­an­ne Phi­lips, Ma­don­ni­noj sti­lis­ti­ci.

Dvo­boj­na tu­ni­ka, Ma­rel­la, 1129 kn Cr­ni še­šir, Ac­ce­sso­ri­ze, 275 kn

Ha­lji­na bez ru­ka­va, Ma­rel­la, 1475 kn

No­vi Avo­nov mi­ris As­pi­re odi­še cvi­je­tom na­ran­če i ja­smi­nom (edt 50 ml, 109 kn)

Na­uš­ni­ce zlat­ne bo­je, Ac­ce­sso­ri­ze, 50 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.