Kul­t­na Ni­ve­ina li­men­ka s lju­bav­nim po­ru­ka­ma

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Kul­t­na Ni­ve­ina pla­va li­men­ka, ko­ju svi­jet obo­ža­va već sto go­di­na, do­la­zi u no­vim li­mi­ti­ra­nim iz­da­nji­ma “Po­di­je­li lju­bav” s ro­man­tič­nim po­ru­ka­ma za Va­len­ti­no­vo. Kre­me sa sim­pa­tič­nim zna­ko­vi­ma emo­ti­ko­ni­ma, ko­ji pre­no­se po­ru­ke “vo­lim te” i “obo­ža­vam te”, ta­ko pos­ta­ju dra­žes­ni iz­ra­zi paž­nje i lju­ba­vi, a pre­poz­nat­lji­va pla­va ku­ti­ji­ca os­ta­je traj­na us­po­me­na i kad se kre­ma po­tro­ši. Ni­ve­in ne­nad­ma­šan koz­me­tič­ki kla­sik u iz­da­nju “Po­di­je­li lju­bav” do­la­zi u dva pa­ki­ra­nja: ku­ti­ji­ca od

75 ml - 14 kn i ku­ti­ji­ca od 150 ml - 21 kn.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.