BRAČ­NI KRE­VET PO MJE­RI MO­DER­NIH LJU­DI

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Za us­pje­šan i sre­tan ži­vot po­tre­ban je - do­bar san i kva­li­te­tan od­mor. Upra­vo s tim ci­ljem u ta­li­jan­skoj tvor­ni­ci na­mje­šta­ja Ci­no­va mar­lji­vo ra­de na kre­ira­nju no­vih prak­tič­nih rje­še­nja. Kre­vet Va­len­cia, no­vi­tet u po­nu­di Sti­pić In­te­rar­ta, dje­lo je Le­onar­da Con­ti­sse di­zaj­ni­ra­no s ide­jom stva­ra­nja rav­no­te­že iz­me­đu ugod­nog i udob­nog u spa­va­ćim so­ba­ma. Kre­vet ima vi­šes­loj­nu dr­ve­nu kons­truk­ci­ju, ojas­tu­če­nu po­li­ure­tan­skom pje­nom i po že­lji pre­svu­če­nu tka­ni­nom ili ko­žom. Do­da­tak je zid­na oblo­ga u ko­ju je ukom­po­ni­ran la­di­čar ka­ko bi sve bi­lo na­do­hvat ru­ke. Zid­na oblo­ga kre­ve­ta po­seb­no “po­di­že” so­bu da­ju­ći joj do­zu gla­mu­ra i mis­tič­nos­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.