MO­DER­NA I U VI­SO­KOJ TRUD­NO­ĆI

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

Ale­ssan­dra Am­bro­sio i Ash­ton Kut­c­her već su ne­ko­li­ko se­zo­na za­štit­na li­ca bra­zil­skog bren­da Col­c­ci, a pre­kras­na Ale­ssan­dra je čak no­si­la nji­ho­vu si­je­čanj­sku re­vi­ju u pe­tom mje­se­cu trud­no­će. To što je u dru­gom sta­nju ni­je spri­je­či­lo pre­kras­nu ma­ne­ken­ku da sni­mi i kam­pa­nju s Ash­to­nom - glu­mac i mo­del le­že na kre­ve­tu (pret­pos­tav­lja­mo da se ra­di o jah­ti), a iako je sad već u vi­so­koj trud­no­ći, ša­re­na Col­c­ci ha­lji­na sa­vr­še­no je pri­kri­la Ale­ssan­drin tr­buš­čić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.