DO­VE FA­SHI­ON.HR-U

MA­TI­JA ČOP ALEK­SAN­DAR ŽA­RE­VAC

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

Na ovo­se­zon­skom Do­ve Fa­shi­on.hr-u po­seb­na paž­nja po­sve­će­na je pla­sma­nu mla­dih na­da na mod­noj i me­dij­skoj sce­ni pu­tem plat­for­me Lift by Perwoll os­no­va­ne na saj­mu mo­de. U sklo­pu pro­jek­ta Lift by Perwoll pred­sta­vit će se pro­ta­go­nis­ti no­vog va­la hr­vat­ske mo­de, di­zaj­ner­ska gru­pa O KO­LEK­CI­JI... CHO2P4 je ko­lek­ci­ja u ko­joj se ma­ni­pu­la­ci­ja ma­te­ri­ja­lom su­bli­mi­ra,a ke­mij­skim pro­ce­si­ma se mi­je­nja struk­tu­ra. UZO­RI... H.cha­layan, M. Mar­gi­ela i Ying Gao NAJ­BO­LJE ODJE­VE­NE ŽE­NE... Jo­si­pa Li­sac i Til­da Swin­ton, itd. NA ČE­MU NE ŠTE­DJE­TI Ne pos­to­ji odjev­ni pred­met ko­ji je sam po se­bi vri­je­dan ili bez­vri­je­dan. Nje­go­va vri­jed­nost ovi­si o kup­cu ko­je­mu taj pred­met zna­či ili ne zna­či. ‘Clash of 9’ ko­ju či­ne: Ni­ko­la Bar­bir, Ade­la Kli­škić, Ja­smi­na Bo­lan­ča, Ana Fu­ci­jaš, Ma­ri­ja Kos­tić, Mi­re­la Nor­sić, Da­li­bor Uj­la­ki, Ka­ta­ri­na Pohl i Iva Pi­rje­vac. Osim njih, sa­mos­tal­nim ko­lek­ci­ja­ma pred­sta­vit će se i ta­len­ti­ra­ni mla­di di­zaj­ne­ri Alek­san­dar Ža­re­vac te Ma­ti­ja čop. O KO­LEK­CI­JI... jed­nos­tav­na, ele­gant­na i žens­tve­na. Glav­ne zna­čaj­ke su ko­ri­šte­nje sa­mo dvi­ju (ne)bo­ja cr­ne i bi­je­le te kom­bi­na­ci­ja to­pli­jih ma­te­ri­ja­la. MOD­NI UZO­RI... Alexan­der Mcqueen NAJ­BO­LJE ODJE­VE­NE ŽE­NE... Se­ve­ri­na i Bo­ja­na Gre­go­rić, Gwyneth Pal­trow i Ni­co­le Kid­man. NA ČE­MU NE ŠTE­DJE­TI... Na cipelama sva­ka­ko. Kad je obuća u pi­ta­nju, sma­tram da je kva­li­te­ta ja­ko bit­na, a na­rav­no i es­tet­ski do­jam.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.