NA­PI­SA­LA ODA­BRAO FO­TO­GRA­FI­JE

Od tra­di­ci­onal­ne bo­je bre­sk­ve do bli­je­dih to­no­va na­ran­čas­te, ze­le­ne i žu­te, pro­ljet­no - ljet­na pa­le­ta os­la­nja se upra­vo na ove smi­re­ne ni­jan­se, ide­al­ne za slav­lje ko­nač­nog kra­ja zi­me i do­la­ska to­pli­jih da­na

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

Li­di­ja Pa­lun­ko Oli­ver Ju­la­rić An­to Magzan/pixsell, AFP,

Re­uters, Ar­hi­va VL Pra­vi na­čin da bu­de­te chic ovog pro­lje­ća oda­bir je pas­tel­nih bo­ja, bi­lo kao glav­nih ko­ma­da u out­fi­tu ili sa­mo do­da­ta­ka. Njež­ne ni­jan­se ovih smi­re­nih to­no­va ide­al­ne su za is­tak­nu­ti žens­tve­nost, ali i njež­nost ko­ja se u mo­di po­ma­lo gu­bi. Od tra­di­ci­onal­ne bo­je bre­sk­ve do bli­je­dih to­no­va na­ran­čas­te, ze­le­ne i žu­te, pro­ljet­no - ljet­na pa­le­ta os­la­nja se upra­vo na ove smi­re­ne ni­jan­se, ide­al­ne za slav­lje ko­nač­nog kra­ja zi­me i do­la­ska to­pli­jih da­na. Pas­tel­na ma­ji­ca ili sa­ko u ko­bi­na­ci­ji s bi­je­lim hla­ča­ma ili suk­njom, kla­sič­na je va­ri­jan­ta ko­ja funk­ci­oni­ra i ove se­zo­ne, no di­zaj­ne­ri su otiš­li ko­rak da­lje, hra­bro odje­nuv­ši svo­je mo­de­le u pas­tel­no od gla­ve do pe­te. Ka­ko bis­te sa sti­lom is­pra­ti­li zi­mu, pred­la­že­mo si­vi džem­per i uske tra­pe­ri­ce bo­je pe­per­min­ta i cr­ne čiz­me, ili pot­pu­no crni out­fit spa­ri­te

s tor­bi­com pas­tel­ne bo­je. Ako ste ipak od­lu­či­li u pot­pu­nos­ti pra­ti­ti ovaj trend, pri­pa­zi­te na kom­bi­ni­ra­nje raz­li­či­tih pas­tel­nih bo­ja - pra­vi­la ko­ja vri­je­de za jar­ke to­no­ve, vri­je­de i za pas­tel­no. Po­gri­je­ši­ti ne­će­te ni

sa do­da­ci­ma u bo­ji ko­nja­ka ili du­bo­kim tam­nim to­no­vi­ma sme­đe, ko­ji su ide­al­ni za na­gla­ša­va­nje bo­je ko­ju no­si­te. Ovaj trend

in­s­pi­ri­rao je i broj­ne mod­ne kam­pa­nje, po­put one Lo­uisa Vu­it­to­na i Mul­ber­ryja ko­ji su pas­tel­ni trend po­ve­za­li s bo­ja­ma ko­la­ča, sla­do­le­da i kek­sa iz slas­ti­čar­ni­ce!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.