Svi su lu­di za...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

...NO­GOM AN­GE­LI­NE JO­LIE! Pro­tek­li je tje­dan obi­lje­ži­la jed­na no­ga. Do­du­še, jed­na stvar­no neo­bič­no li­je­pa i sklad­na no­ga, ali - no­ga! Vje­ro­jat­no ne­ma oso­be ko­ja na druš­tve­nim mre­ža­ma ni­je vi­dje­la ne­ku od pa­ro­di­ja na oska­rov­sku po­zu An­ge­li­ne Jo­lie. Bi­lo je tu sve­ga, od Ki­pa slo­bo­de do sta­rog ri­ba­ra. Mi vam, pak, do­no­si­mo ne­ko­li­ko best of va­ri­jan­ti An­ge­li­ni­ne omi­lje­ne po­ze. Že­na kao da bi­ra ha­lji­ne is­klju­či­vo pre­ma pro­re­zu...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.