Ne pro­pus­ti­te

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Svje­že mod­ne vi­jes­ti i zanimljivosti pra­ti­te na na­šoj Fa­ce­bo­ok stra­ni­ci - laj­kaj­te V Ma­ga­zin na fa­ce­bo­ok. com/vma­ga­zin.hr i pos­ta­ni­te dio na­še ve­se­le mod­ne za­jed­ni­ce. De­vet­na­es­ti po re­du Cro A Por­ter odr­žat će se od 21. do 24. ožuj­ka i to čak na dvi­je lo­ka­ci­je, Westgateu i Ku­ći za lju­de i umjet­nost - LA­UBA. Usko­ro vi­še na www.cro-a-por­ter.hr. Za­gre­bač­ki Cen­tar za kul­tu­ru Peš­če­ni­ca po­no­vo je pri­re­dio nov, za­nim­ljiv i za­ba­van pro­gram za dje­cu! Lut­kar­ska ra­di­oni­ca na­mi­je­nje­na je za­igra­nim kre­ativ­ci­ma od 7 do 12 go­di­na ko­ji osim li­kov­nos­ti vo­le i ka­za­li­šte. Ra­di­oni­ca po­či­nje 6. ožuj­ka i odr­ža­vat će se utor­kom do kon­ca škol­ske go­di­ne. Vi­še na www.kcp.hr.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.