N APISALA F OTO G RAF IJE

Ko­ris­ti­li su se auten­tič­ni kos­ti­mi iz Cha­ne­lo­va kon­zer­va­to­ri­ja, do­bi­li su i no­mi­na­ci­ju za Os­car

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Co­co pri­je Cha­ne­la (2009.), film je ko­ji pra­ti put Ga­bri­el­le Co­co Cha­nel od si­ro­ti­šta u ko­jem ju je otac os­ta­vio, do fran­cu­ske vi­so­ke mo­de. Au­drey Ta­tou, ko­ja je pre­uze­la glav­nu ulo­gu, fi­zič­ki do­is­ta sli­či slav­noj Ma­de­mo­isel­le, no kri­ti­ča­ri su se obru­ši­li na nje­zi­nu in­ter­pre­ta­ci­ju Co­co, na­zi­va­ju­ći je ne­do­volj­no snaž­nom. Svoj put do mo­de Co­co je za­po­če­la di­zaj­ni­ra­njem še­ši­ra. Kos­ti­mo­graf­ki­nja Cat­he­ri­ne Le­ter­ri­er za ovaj film bi­la je no­mi­ni­ra­na za Os­ca­ra, a ka­že ka­ko je os­tva­ri­la iz­vr­s­nu su­rad­nju s mod­nom ku­ćom Cha­nel. “Za po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko sce­na oda­bra­li smo auten­tič­ne kos­ti­me iz Cha­ne­lo­vog kon­zer­va­to­ri­ja!”, a uz kla­sič­ne kro­je­ve, za­nim­lji­vo je odi­je­lo lju­bav­ni­ka ko­je Co­co pre­kro­ji za vlas­ti­tu gra­đu, te od­nos jed­nos­tav­nos­ti Cha­nel dizajna i ta­daš­nje na­ki­će­ne mo­de.

Na­ruk­vi­ca s bi­ser­nim per­li­ca­ma, Ac­ce­sso­ires, 69 kn Ruž za us­ne Cha­nel Ro­uge Co­co, 231 kn, Li­mo­ni Vi­se­će na­uš­ni­ce, Ac­ce­sso­ires, 59 kn

Sa­ko bez ovrat­ni­ka, Ma­rel­la, 2149 kn

Ko­šu­lja s vo­la­ni­ma, Pe­ek & Clop­pen­burg, 449 kn

Uska suk­nja, Pe­ek & Clop­pen­burg, 79 kn Ci­pe­le, Hu­ma­nic, 499 kn

Ogr­li­ca s bi­ser­nim per­li­ca­ma, Ma­rel­la, 349 kn

Pr­sten sa cr­ve­nim ka­me­nom, Al­do, 135 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.