De­ser­ti od mli­je­ka i vo­ća

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Že­li­te li se uis­ti­nu opus­ti­ti, odvo­ji­te do­volj­no vre­me­na za ku­pa­nje i oda­be­ri­te ne­ku umi­ru­ju­ću kup­ku, pri­mje­ri­ce dvo­kom­po­nent­nu Oh So He­ave­nly Be­auty Sle­ep s ulji­ma la­van­de, na­ran­če i pa­ču­li­ja (33 kn, Koz­mo). Tem­pe­ra­tu­ra vo­de tre­ba t bi­ti jed­na­ka ili pri­bliž­na tem­pe­ra­tu­ri ti­je­la, iz­me­đu 35 i 38 3 ºc. Ne ula­zi­te u ka­du pu­nog že­lu­ca i iz­bje­ga­vaj­te al­ko­hol. Dva­de­se­tak mi­nu­ta pre­po­ru­ču­je se kao op­ti­mal­no vri­je­me da os­ta­ne­te u vo­di. Pri­je ne­go iz­a­đe­te iz ka­de, is­pus­ti­te po­la vo­de. Njež­no osu­ši­te ko­žu tap­ka­njem ruč­ni­kom. Na­kon kupanja po­pij­te ča­šu vo­de ili la­ga­nog ča­ja i od­mo­ri­te se po­la sa­ta. Ku­pa­nje u mli­je­ku drev­ni je Kle­opa­trin re­cept za lje­po­tu ko­ji je uis­ti­nu učin­ko­vit jer mli­je­ko sa­dr­ži bla­go­tvor­ne mas­no­će ko­je iz­vr­s­no os­vje­ža­va­ju i nje­gu­ju ko­žu. Kao do­da­tak “kup­ki za lje­po­tu” pre­po­ru­ču­je se i si­rut­ka ko­ja je ta­ko­đer pra­va bla­go­dat za ko­žu. Mli­ječ­ne kup­ke nu­de se i u ins­tant iz­da­nju, pri­mje­ri­ce prak­tič­ne i za­bav­ne vre­ći­ce Da­iry fun s aro­ma­tič­nim pra­hom za ku­pa­nje od mli­je­ka i vo­ća (svaka 10 kn, Koz­mo).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.