Lje­po­ta news

Kre­ma ko­ja ‘uklju­ču­je’ ge­ne za po­mla­đi­va­nje

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Ame­rič­ka koz­me­tič­ka ku­ća Es­tée La­uder is­tra­ži­la je kak­vu nje­gu že­le eu­rop­ske že­ne i po­seb­no za njih pro­izve­la an­ti-age kre­mu Re­vi­ta­li­zing Su­pre­me (549 kn). Is­tra­ži­va­nje je po­ka­za­lo da Eu­rop­ljan­ke že­le “mul­ti­ak­tiv­nu” kre­mu ko­ja će za­do­vo­lji­ti sve po­tre­be ko­že. Es­tée La­uder nu­di im kre­mu ko­ja u ko­ži ak­ti­vi­ra pro­te­in Nrf2 ko­ji, ka­žu, po­put pre­ki­da­ča “uklju­ču­je” ak­tiv­nost ge­na ko­ji re­vi­ta­li­zi­ra­ju ko­žu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.