CE­KIN CRISPY POPS OD SAD I U SVJE­ŽEM IZ­DA­NJU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Omi­lje­ne pi­le­će okru­gli­ce Ce­kin Crispy Pops, osim u smrz­nu­tom iz­da­nju, od­ne­dav­no su dos­tup­ne i u svje­žoj va­ri­jan­ti! Svi ko­ji nes­trp­lji­vo če­ka­ju tre­nut­ke uži­va­nja u pa­ni­ra­nim okru­gli­ca­ma od naj­fi­ni­jeg pilećeg me­sa Ce­kin sa­da mo­gu odah­nu­ti, jer je pri­pre­ma ovih ma­lih de­li­ka­tes­nih za­lo­gaj­či­ća za­hva­lju­ju­ći no­voj, svje­žoj va­ri­jan­ti od sa­da još kra­ća! Svje­že pečeni Ce­kin Crispy Pop­si do­la­ze u 250-gram­skoj mo­der­noj am­ba­la­ži, ko­ja na naj­bo­lji na­čin ču­va iz­vr­stan okus, svje­ži­nu i hra­nji­ve vri­jed­nos­ti ovog iz­nim­nog pro­izvo­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.