TREND,TALENTI, UKRATKO...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO - A on - ki ut m , , li k i ti il

Iako se ci­je­li ži­vot ba­vi iz­ra­dom pred­me­ta, dva­de­set­de­ve­to­go­diš­nja Ma­ja Mi­le­tić tek je na­kon di­plo­me na Ar­hi­tek­ton­skom fa­kul­te­tu kre­nu­la u iz­ra­du na­ki­ta. “Na ne­ki na­čin se po­na­šam po­put pre­vo­di­te­lja - za­miš­ljam ka­ko bi iz­gle­da­la glaz­ba, ko­jeg su oku­sa bo­je, ko­jeg su obli­ka ri­je­či...”, ot­kri­la je o svo­joj in­s­pi­ra­ci­ji. Za pre­kras­ne ogr­li­ce ko­ris­ti svi­lu, vu­nu, pa­muk, po­lu­dra­go ka­me­nje, ali i ne­ke ne­pre­dvi­đe­ne de­ta­lje na ko­je na­ba­sa. “Imam ve­li­ku za­li­hu još ne­isko­ri­šte­nog bla­ga”, priz­na­je Ma­ja, a nje­zi­ne uni­kat­ne ko­ma­de mo­že­te na­ru­či­ti di­rek­t­no pre­ko stra­ni­ce www.mam­mii.com ili na Fa­ce­bo­ok stra­ni­ci www.fa­ce­bo­ok.com/mam­mi­ijewel­lery

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.