N APISALA O D AB RAO F OTOG RAF IJE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

IT D JE­VO JK A Mod­na ured­ni­ca bri­tan­skog neo­vis­nog mod­nog ča­so­pi­sa Won­der­land, po­lu-se­ne­gal­ka, po­luFran­cu­ski­nja ro­đe­na u Lon­do­nu, Ju­lia Sarr-ja­mo­is pra­vi je mag­net za stre­et style fo­to­gra­fe. S ogrom­nom afro fri­zu­rom i uvi­jek ša­re­no odje­ve­na, Ju­lia do­is­ta svi­ma upa­da u oko. “Vo­lim taj ča­rob­ni mo­ment u mo­di, to što se stal­no mi­je­nja”, opi­su­je svoj ot­ka­če­ni stil. Upra­vo nje­zi­na mo­guć­nost da no­si što god joj pad­ne pod ru­ku i iz­gle­da od­lič­no po­tak­nu­la je Ju­li­ju, ko­ja je svo­ju ka­ri­je­ru u mo­di za­po­če­la kao ma­ne­ken­ka, da ipak pre­đe u sti­lis­tič­ke vo­de. “Shva­ti­la sam da po­sao mo­de­la ni­je do­volj­no kre­ati­van za me­ne”, a svo­je pr­ve ko­ra­ke kao sti­lis­ti­ca na­pra­vi­la je ti­je­kom sta­ži­ra­nja u mod­nom ča­so­pi­su i-d. Pre­poz­nat­lji­va po svo­joj sa­vr­še­noj afro fri­zu­ri, Ju­lia ot­kri­va ka­ko nje­zin za­štit­ni znak iz­i­sku­je do­is­ta ma­lo tru­da. “Ko­sa mi je ovak­va ot­kad sam na­pu­ni­la 14. U ško­li sam je no­si­la ve­za­nu, no on­da sam po­mis­li­la ka­ko bi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.