Chi­ca­go

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Ap­so­lut­no fan­tas­tič­na ulo­ga Vel­me Kel­ly u mju­zik­lu Chi­ca­go do­is­ta je bi­la pra­vi po­tez za Cat­he­ri­ne Ze­ta Jo­nes. Vr­c­ka­va i na­pad­no seksi, ova neo­do­lji­va djevojka obo­ža­va stil go-go dje­vo­ja­ka, a slič­nu in­s­pi­ra­ci­ju ima­li su i Ro­ber­to Cavalli i Guc­ci pred­sta­viv­ši ko­lek­ci­je pu­ne re­si­ca, šljo­ki­ca i jas­nih art de­co li­ni­ja. “Trik je u to­me da no­si­te stva­ri ko­je iz­gle­da­ju kao da će

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.