Ne pro­pus­ti­te

TREND, STRE­ET­STYLE, UKRATKO...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Svje­že mod­ne vi­jes­ti i zanimljivosti pra­ti­te na na­šoj Fa­ce­bo­ok stra­ni­ci - laj­kaj­te V Ma­ga­zin na fa­ce­bo­ok.com/vma­ga­zin.hr i pos­ta­ni­te dio na­še ve­se­le mod­ne za­jed­ni­ce. Od 21. - 24. ožuj­ka u Ku­ći za lju­de i umjet­nost La­uba te Wes­t­ga­te Shopping Cityju, bit će odr­žan de­vet­na­es­ti Cro A Por­ter. CAP ove go­di­ne po­ku­ša­va ra­zjas­ni­ti gra­ni­cu mo­de i umjet­nos­ti, a imat će­te pri­li­ku vi­dje­ti kre­aci­je s pot­pi­som ELFS, Lu­ka, An­dre­je Bis­tri­čić i broj­nih dru­gih. Sa­jam mla­dih di­zaj­ne­ra Stroj2 vas po­zi­va na ugod­no ne­djelj­no dru­že­nje i šo­ping, ko­ji će se odr­ža­ti 18. ožuj­ka u opu­šte­nom okru­že­nju Cu­ka­ri­ka­fe Ba­ra u Ri­je­ci. Po­sje­ti­te ga od 14 do 20h i uz fi­nu ka­vu, čaj te ko­la­če do­ma­će pro­izvod­nje pro­vje­ri­te što je za vas pri­pre­mi­lo čak 16 kre­ati­va­ca!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.