Mi­ris­ni oblak od bi­je­log cvi­je­ća

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Li­erac je pred­sta­vio mi­ris­nu vo­di­cu za ti­je­lo Eau

Sen­so­ri­el­le, pro­že­tu ek­s­trak­ti­ma ple­me­ni­tog bi­je­log cvi­je­ća: gar­de­ni­je, ka­me­li­je i ja­smi­na ko­ji dje­lu­ju an­ti­ok­si­da­tiv­no te re­vi­ta­li­zi­ra­ju i hi­dra­ti­zi­ra­ju. Les Sen­so­ri­el­les pru­ža ko­ži 24-sat­nu hi­dra­ta­ci­ju i sen­zu­alan mi­ris. Ras­pr­ši­te vo­di­cu po su­hoj ko­ži ti­je­la na­kon kupanja ili tu­ši­ra­nja,

ili po po­tre­bi (100 ml, 254 kn, u lje­kar­na­ma).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.