Je z a...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Ma­la pro­mje­na za ve­li­ki uči­nak pos­ta­la je svo­je­vr­s­na kri­la­ti­ca u ure­đe­nju in­te­ri­je­ra - to vi­še što si u kriz­nim vre­me­ni­ma čes­to ne mo­že­mo pri­ušti­ti sku­pe kre­aci­je i ve­li­ke za­hva­te. Na sre­ću, za ople­me­nji­va­nje pros­to­ra to i ni­je nuž­no, što zor­no po­ka­zu­ju zid­ni sa­to­vi. Kad već priv­la­če po­gle­de zbog “od­bro­ja­va­nja” vre­me­na, za­što nas pri­tom ne bi ra­zve­se­li­li i za­ba­vi­li? Lep­ti­ri ko­ji “iz­li­je­ću” iz sa­ta But­ter­fly di­zaj­ne­ri­ce Su­san­ne Phi­lip­p­son pod­sje­ća­ju nas da vri­je­me leti, ali i za­div­lju­ju do­miš­lja­tom op­tič­kom ilu­zi­jom. Druk­či­ji do­živ­ljaj pro­la­ska vre­me­na nu­di i An­tar­ti­dee s “raz­li­ve­nim” i “ras­top­lje­nim” sa­to­vi­ma kak­ve je sli­kao slav­ni špa­njol­ski umjet­nik Sal­va­dor Da­li. Umjet­nost u če­li­ku ovje­ko­vje­ču­je mla­da aka­dem­ska ki­pa­ri­ca Đe­na Đo­nla­gić ko­ja stva­ra sa­to­ve od la­ser­ski iz­re­za­nog i obo­je­nog če­li­ka. Te­ški me­tal u fi­nom iz­da­nju nu­di i Ari Ka­ner­va, di­zaj­ner vi­so­kog i “no­ga­tog” sa­ta Ti­uku. Od­lič­na je “vi­sin­ska” kre­aci­ja i Go­omoo, ta­pe­ta u obli­ku ulič­nog sa­ta s ugra­đe­nim sat­nim me­ha­niz­mom, dje­lo di­zaj­ner­skog Stu­di­ja VIL*E.

Dr­ve­ni zid­ni sat s “leb­de­ćim” oz­na­ka­ma (279,90 kn, Ho­me Swe­et Ho­me)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.