Još ni­je kas­no da ode­te po svo­ju DO­ZU MO­DE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

Naj­du­go­vječ­ni­ji hr­vat­ski mod­ni tje­dan, Cro A Por­ter, ve­če­ras ima svo­je ve­li­ko za­tva­ra­nje. Ako već nis­te, sa­da je po­s­ljed­nji tre­nu­tak da po­gle­da­te što do­ma­ći kre­ativ­ci predviđaju za idu­ću je­sen i zi­mu. Ve­če­ras u Wes­t­ga­te Shopping Cityju mo­že­te po­gle­da­ti re­vi­je Le­den­ka, Tea P. za MAK, Li­nee Ex­clu­si­ve, Hip­py Gar­de­na, Lu­ke, te no­vu ko­lek­ci­ju Jur­ja Zig­ma­na (na sli­ci).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.