NA­PI­SA­LA ODA­BRAO FO­TO­GRA­FI­JE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

Kao kre­ativ­na di­rek­to­ri­ca Guc­ci­ja, Fri­da Gi­an­ni­ni u svo­jim ru­ka­ma dr­ži uz­de jed­ne od naj­moć­ni­jih ta­li­jan­skih mod­ni ku­ća. Od po­čet­ka je bi­lo jas­no ka­ko nas­ta­vi­ti na­kon To­ma For­da, ko­ji je dr­žao to mjes­to pri­je Fride, ne­će bi­ti la­ko, no ova 40-ogo­diš­nja Rim­ljan­ka za svo­je žens­tve­ne kre­aci­je do­bi­va od­lič­ne re­cen­zi­je. Na­kon stu­di­ja na rim­skoj mod­noj aka­de­mi­ji, Fri­da je ne­ko­li­ko go­di­na ra­di­la u ma­njim mod­nim ku­ća­ma, a 1997. doš­la je u Fen­di gdje je di­zaj­ni­ra­la re­ady-to-we­ar ko­lek­ci­je sve dok ni­je una­pri­je­đe­na u di­zaj­ne­ri­cu kož­nih ko­ma­da. Upra­vo joj je to po­mo­glo pri do­la­sku u Guc­ci, gdje je pr­vi ko­rak bio kre­ira­nje tor­bi­ca, a na­kon od­la­ska To­ma For­da do­bi­la je po­zi­ci­ju kre­ativ­ne di­zaj­ne­ri­ce svog ac­ce­sso­irea. Ova no­va ti­tu­la Fri­di je do­zvo­li­la po­sje­te ar­hi­va­ma, što je spo­sob­na Ta­li­jan­ka br­zo is­ko­ris­ti­la ka­ko bi una­pri­je­di­la poz­na­te kla­si­ke. Iako je do kre­ativ­ne di­rek­to­ri­ce ci­je­log Guc­ci­ja mo­ra­la pri­če­ka­ti još dvi­je go­di­ne, Fri­da je po­la­ko, ali si­gur­no gra­di­la svo­ju ka­ri­je­ru unu­tar ove mod­ne ku­će. Uz osmiš­lja­nje mu­ških, žen­skih i ac­ce­sso­ire ko­lek­ci­ja, pre­uze­la je na se­be i ure­đi­va­nje kon­cep­ta Guc­ci­je­vih tr­go­vi­na, ali i kon­tro­lu nad rek­lam­nim kam­pa­nja­ma. U nji­ma naj­češ­će an­ga­ži­ra mla­da li­ca po­put Ja­me­sa Fran­ca, Mar­ka Ron­so­na i Ri­han­ne. “Sa svo tro­je ra­di­la sam dok još ni­su bi­li to­li­ko po­pu­lar­ni. Mis­lim da je Guc­ci us­pje­šan u po­ve­zi­va­nju proš­los­ti i sa­daš­njos­ti. Ima­mo bo­ga­tu po­vi­jest, ali ite­ka­ko gle­da­mo u bu­duć­nost, što se vi­di i na ovim su­rad­nja­ma.” S Ri­han­nom je Fri­da su­ra­đi­va­la i na ko­lek­ci­ji Tat­too He­art tor­bi­ca, či­ja je za­ra­da iš­la zak­la­di za dje­cu Afri­ke, a nas­ta­vi­la je i su­rad­nju Guc­ci­ja s UNICEF-OM. Svo­ju in­s­pi­ra­ci­ju za ko­lek­ci­je pro­na­la­zi svu­da, a ot­kri­la je ka­ko je re­vi­ja za je­sen i zi­mu 2011. in­s­pi­ri­ra­na pje­va­či­com Flo­ren­ce Wel­ch. “Za­miš­lja­la sam snaž­nu i mis­te­ri­oz­nu mu­zu dok sam kre­ira­la.”, ”, pri­sje­ti­la se Fri­da, ko­ja je e kas­ni­je osmis­li­la i out­fi­te te za Flo­ren­ci­nu sje­ver­no­ame­ri­črič­ku tur­ne­ju. Fri­da je poz­na­ta kao

per­fek­ci­onis­ti­ca te strastvena ko­lek­ci­onar­ka plo­ča. U svo­joj zbir­ci ih

ima vi­še od 8.000!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.