RE­TRO BREND Mis­c­he Bar­ton

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

Glu­mi­ca Mischa Bar­ton po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na pro­ve­la je is­pod hol­lywo­od­skog ra­da­ra, na­kon što je nje­zin lik iz­ba­čen iz hit-se­ri­je O.C. No, či­ni se da se

Mischa ne za­ma­ra pro­pa­lom glu­mač­kom ka­ri­je­rom – iako nje­zi­ni mod­ni iz­bo­ri ni­kad ni­su iz­a­zi­va­li pre­tje­ra­nu hva­lu mod­nih kri­ti­ča­ra, od­lu­či­la je po­kre­nu­ti i vlas­ti­ti mod­ni brend. Mischa’s Pla­ce mo­že se ku­pi­ti onli­ne, a sa­dr­ži odje­ću, koz­me­ti­ku, ac­ce­sso­ire i pro­izvo­de za ku­pa­nje. U su­rad­nji s maj­kom osmis­li­la je ne­ko­li­ko jed­nos­tav

nih ko­ma­da, a i ci­je­ne su ra­zum­ne – kre­ću od 60 do­la­ra pa ne ču­di da su ne­ki mo­de­li već ras­pro­da­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.