NA­PI­SA­LA I ODABRALA FO­TO­GRA­FI­JE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO - Ar­hi­va VL

Ruž ili sja­ji­lo? I jed­no i drugo, u kom­bi­na­ci­ji ko­ja uje­di­nju­je naj­bo­lje od njih! Ta­ko pro­izvo­đa­či opi­su­ju no­vu ge­ne­ra­ci­ju ma­ke upa za us­ne ko­ji se ne mo­že na­zva­ti ni sja­ji­lom, ni ru­žem u kla­sič­nom smis­lu, a od­li­ku­je se spek­ta­ku­lar­nim bo­ja­ma i vi­so­kim sja­jem. Čes­to ih na­zi­va­ju ča­rob­nim šta­pi­ći­ma jer su bo­je to­li­ko in­ten­ziv­ne i “du­bo­ke” a sjaj to­li­ko “pun” da pro­izvo­di za šmin­ka­nje usa­na tek­s­tu­rom na­li­ku­ju la­ko­vi­ma za nok­te. “Ča­rob­ni šta­pi­ći” is­to­dob­no su la­ga­ni i pos­to­ja­ni - svje­ži su i proz­rač­ni, a du­go će se odr­ža­ti na us­na­ma, bes­pri­je­kor­no se sta­pa­ju s ko­žom bez osje­ća­ja ljep­lji­vos­ti. Oso­bi­to je mo­de­ran vi­nil­ni i go­to­vo zr­cal­ni sjaj, us­ne iz­gle­da­ju soč­no i vlaž­no, a bo­je su za­mam­ne po­put slat­ki­ša, vo­ća i cvjet­nih la­ti­ca. U tom “can­dy” tren­du ru­ži­čas­ta do­la­zi u go­to­vo bezbroj va­ri­ja­ci­ja, od pas­tel­no svi­je­tle do eks­plo­ziv­ne bo­je fuk­si­je, a ne pre­da­je se ni ko­ralj­na ko­ja je zav­la­da­la ma­ke upom proš­le go­di­ne. Da­ka­ko, cr­ve­na ni­kad ne iz­la­zi iz mo­de, a u naj­no­vi­jem iz­da­nju čes­to se po­jav­lju­je obo­ga­će­na da­škom ru­ži­čas­te. Da pri­ča o “slat­ki­ši­ma” za us­ne bu­de još sla­đa, mno­go je šljo­ki­ca ko­je svje­tlu­ca­ju po­put zrn­ca še­će­ra...

Ra­skoš­na pa­le­ta ru­ža Lan­côme Ro­uge In Lo­ve po­di­je­lje­na je na tri gru­pe bo­ja: za pri­je­pod­ne, pos­li­je­pod­ne i ve­čer (213 kn, Iris) Avon Gla­zewe­ar Shi­ne in­ten­ziv­no sja­ji­lo, ni­jan­sa Pink Wa­ter­me­lon (35 kn, Avon ka­ta­log) Ruž za us­ne Col­lis­tar Top­gloss Stick...

Kre­mas­to sja­ji­lo-ruž Cre­amy Lip Co­lor in­ten­ziv­nih bo­ja i vi­nil­nog sja­ja, ni­jan­sa Da­zz­le Pink (69 kn, Mül­ler)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.