IZ­A­BRA­NI DO­BIT­NI­CI [email protected] MSU.HR

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Na pri­god­noj sve­ča­nos­ti u Mu­ze­ju su­vre­me­ne umjet­nos­ti do­di­je­lje­ne su tri na­gra­de pe­tog na­tje­ča­ja [email protected] Na na­tje­čaj je pris­ti­glo 249 ra­do­va, od ko­jih je struč­ni ži­ri oda­brao 40 za iz­lož­bu i ko­ji su bi­li u kon­ku­ren­ci­ji za naj­pres­tiž­ni­je ot­kup­ne na­gra­de u re­cent­nom vi­zu­al­nom umjet­nič­kom stva­ra­laš­tvu. Zbog me­dij­ske raz­no­li­kos­ti pris­ti­glih ra­do­va, ži­ri­ju je kao kri­te­rij za oda­bir na pr­vom mjes­tu bi­la iz­vr­s­nost. Ti­me su se ru­ko­vo­di­li i pri iz­bo­ru na­gra­đe­nih, pa je ta­ko tre­će­na­gra­đe­no dje­lo provokativna pros­tor­na ins­ta­la­ci­ja Lu­ize Mar­gan, dru­go­na­gra­đe­ni je vi­deo rad već afir­mi­ra­ne Re­na­te Po­ljak, dok je pr­vo­na­gra­đe­ni Da­mir Bar­tol In­doš ko­ji svo­jim du­go­go­diš­njim dje­lo­va­njem po­mi­če gra­ni­ce su­bver­ziv­nih umjet­nič­kih na­či­na iz­ra­ža­va­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.