GA­VRI­LO­VIĆ ŠUN­KE,LA­GA­NE I SLAS­NE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Iz­nim­na kva­li­te­ta Ga­vri­lo­vić la­ga­nih šun­ki od pu­re­ćeg i svinj­skog me­sa jam­či tek ne­ko­li­ko ka­lo­ri­ja u slas­nom za­lo­ga­ju. Osim pu­re­će šun­ke Stan­ci­ja pod bran­dom Ga­vri­lo­vić,no­vost u po­nu­di je Stan­ci­ja s tar­tu­fi­ma. Ose­buj­ni okus ove de­li­ka­te­se iz car­stva pod­zem­nih glji­va sa­vr­še­no upot­pu­nju­je vr­hun­sko me­so pu­re­ćih pr­sa. No­vi pro­izvod u asor­ti­ma­nu šun­ki je i Ru­žma­rin šun­ka za­či­nje­na poz­na­tim me­di­ta­ran­skim aro­ma­ma. Osim tri no­va oku­sa,pro­baj­te i Far­mer, De­li­ka­tes te Do­ma­ću šun­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.