MO­DU

Nje­zin djed, os­ni­vač mod­ne ku­će Pra­da, bra­nio je Mi­uc­ci­ji ula­zak u tr­go­vi­ne, a us­pr­kos in­te­re­su za žen­ska pra­va i po­li­ti­ku, Mi­uc­cia je pre­uze­la zas­ta­rje­li obi­telj­ski biz­nis i uči­ni­la ga svjet­ski us­pješ­nim bren­dom

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS - NA­PI­SA­LA FO­TO­GRA­FI­JE Ar­hi­va VL ODA­BRAO

Li­di­ja Pa­lun­ko Oli­ver Ju­la­rić

Da­ni­jel Ber­ko­vić/pixsell, AFP, Re­uters, Pra­da, ta­li­jan­ska mod­na ku­ća os­no­va­na da­le­ke 1913. pr­vih de­set­lje­ća bi­la je naj­poz­na­ti­ja po iz­ra­di prt­lja­ge od fi­ne ko­že, a nji­ho­ve šta­po­ve za ho­da­nje, koz­me­tič­ke tor­bi­ce i češ­lje­ve od ok­lo­pa kor­nja­ča ku­po­va­la je i Gra­ce Kel­ly. No, bo­gat­stvo ko­je je zgr­nuo nje­zin djed Ma­rio Pra­da, da­naš­nja glav­na di­zaj­ne­ri­ca bren­da, Mi­uc­cia, ni­je la­ko pri­hva­ti­la. Lju­bi­te­lji­ca Yves Sa­int La­uren­ta ima dok­to­rat iz po­li­tič­kih zna­nos­ti, bi­la je čla­ni­ca Ko­mu­nis­tič­ke par­ti­je, a ne­ko­li­ko go­di­na je pro­ve­la uče­ći ka­ko pos­ta­ti pan­to­mi­mi­čar. Kad je u kas­nim 70-im pre­uze­la vod­stvo mod­ne ku­će sa to­skan­skim biz­ni­sme­nom Pa­tri­zi­jom Ber­tel­li­jem, Mi­uc­ci­ju je do­če­kao zas­ta­rje­li obi­telj­ski po­sao, ko­ji je br­zo pre­tvo­ri­la u jed­nu od naj­bo­ljih svjet­skih mod­nih ku­ća. “Sna­ga Mi­uc­ci­je Pra­de ne le­ži u nje­zi­noj kre­ativ­nos­ti, već u mo­ći da sa­vr­še­no pre­dvi­di tren­do­ve”, na­pi­sao je o njoj The New York Ti­mes. “Pre­no­sim ono što se me­ni svi­đa, ali i ana­li­zi­ram što je i ni­je u tren­du i za­što se lju­di­ma ne­što svi­đa. Uvi­jek po­ku­ša­vam gle­da­ti na mo­du iz­va­na, is­tra­ži­va­ti no­ve ide­je o lje­po­ti i žens­tve­nos­ti i ka­ko su­vre­me­na kul­tu­ra gle­da na to”, opi­sa­la je Mi­uc­ci­ja u in­ter­v­juu za Vo­gue. Iako kri­ti­ča­ri čes­to po­ku­ša­va­ju ana­li­zi­ra­ti nje­zi­ne ko­lek­ci­je s fi­lo­zof­skog i fe­mi­nis­tič­kog sta­ja­li­šta, Mi­uc­cia sprem­no priz­na­je: “Vo­lim odje­ću. u. Mo­du ne vo­lim, ali u odje­ću sam za­ljub­lje­na!” Da­nas nje­zi­ne kre­aci­je obo­ža­va­ju Gwyneth Pal­trow, Ni­co­le Kid­man i Scar­lett tt Jo­han­sson, a jed­na­ko je uspješna i u kre­ira­nju mu­ške mo­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.