Uvi­jek će­mo ima­ti C

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS - NA­PI­SA­LA ODA­BRA­LI FO­TO­GRA­FI­JE

MOD­NI FO­KUS

Pre­mi­jer­no pri­ka­zan usred Dru­gog svjet­skog ra­ta, film Ca­sa­blan­ca po­ka­zao je ne­vje­ro­jat­nu ke­mi­ju Hump­hreya Bo­gar­ta i In­grid Ber­g­man, a da­nas sla­vi 70 go­di­na

Li­di­ja Pa­lun­ko Oli­ver Ju­la­rić,mi­la Vran­čić Da­ni­jel Ber­ko­vić/pixsell, AFP, Re­uters, Ar­hi­va VL Ti­je­kom Dru­gog svjet­skog ra­ta ma­ro­kan­ski grad Ca­sa­blan­ca bio je jed­no od glav­nih odre­di­šta za bje­gun­ce iz na­ciz­mom oku­pi­ra­ne Eu­ro­pe. Sto­ga ne ču­di što je is­to­ime­ni film (ori­gi­nal­no se tre­bao zva­ti Everyo­ne Co­mes to Rick’s), pr­vi put pri­ka­zan rat­ne 1942., bio us­pje­šan, no i da­nas - 70 go­di­na pos­li­je, dr­ži ti­tu­lu jed­nog od naj­bo­ljih fil­mo­va u po­vi­jes­ti. Pr­vo (i je­di­no) film­sko po­jav­lji­va­nje Hump­hreya Bo­gar­ta i In­grid Ber­g­man bi­lo je iz­ne­na­đu­ju­će na vi­še na­či­na - glum­ci se pri­je sni­ma­nja čak ni­su ni­ti upoz­na­li, no nji­ho­va ke­mi­ja na ekra­nu bi­la je uoč­lji­va svi­ma (Hump­hreya je ta­daš­nja su­pru­ga čak op­tu­ži­la da je imao afe­ru s In­grid, no kas­ni­je je pro­cu­ri­la in­for­ma­ci­ja ka­ko su glum­ci van sni­ma­nja je­dva raz­go­va­ra­li). Sam Bo­gart je u svim sce­na­ma no­sio ci­pe­le s plat­for­mom jer je In­grid bi­la uoč­lji­vo vi­ša od nje­ga, a u odre­đe­nim tre­nut-

Ma­ji­ca na mor­nar­ske pru­gi­ce, Sal­sa, 272 kn

Svi­jeć­njak Mar­cel, di­zajn Bo­rek Si­pek za Dri­ade, kom­bi­na­ci­ja stak­lo i poz­la­će­ni me­tal, vi­si­na 36,5 cm, In­te­ri­or Cre­ator

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.