Ne pro­pus­ti­te

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Svje­že mod­ne vi­jes­ti i zanimljivosti pra­ti­te na na­šoj Fa­ce­bo­ok stra­ni­ci - laj­kaj­te V Ma­ga­zin na fa­ce­bo­ok.com/vma­ga­zin. hr i pos­ta­ni­te dio na­še ve­se­le mod­ne za­jed­ni­ce. Jack Whi­te iz po­pu­lar­nih The Whi­te Stri­pe­sa iz­dao je svoj so­lo al­bum Blun­der­buss ko­ji je proš­log tjed­na sti­gao u pro­da­ju. Al­bum je pra­ti­lo ne­ko­li­ko ma­njih kon­ce­ra­ta di­ljem Eu­ro­pe, a nje­gov nas­tup u New Yor­ku re­ži­rao je Gary Oldman. Mod­ni svi­jet već je odu­šev­ljen al­bu­mom! U za­gre­bač­kom ka­za­li­štu KNAP po­gle­daj­te pred­sta­vu Fem­me Fa­dal - San o Ama­li­ji Ro­dri­gu­es u sli­ka­ma ka­za­li­šta sje­na, o pr­voj slav­noj pje­va­či­ci fa­da. Od pro­da­va­či­ce na­ran­či do svjet­skih kon­cert­nih dvo­ra­na, ži­vot ove Por­tu­gal­ke do­is­ta je fas­ci­nan­tan. Fa­do će pj pje­va­ti Je­le­na Ra­dan.

J

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.