M

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Na­iz­gled ne­mar­no “na­ba­če­nu“ski­cu zgu­žva­nog te­pi­ha šved­ski di­zaj­ner­ski stu­dio Front du­ho­vi­to je pre­tvo­rio u ne­sva­ki­daš­nji mo­tiv za ukra­ša­va­nje obič­nog bi­je­log te­pi­ha. Ta­ko je nas­tao Sha­de Car­pet s do­dat­nom, na­cr­ta­nom di­men­zi­jom. Slič­nim vi­zu­al­nim tri­kom pos­lu­žio se en­gle­ski di­zaj­ner­ski dvo­jac Fre­shwest či­ji ku­pa­on­ski or­ma­rić In­si­de-out, baš kao što mu na­ziv go­vo­ri, “iz­o­kre­će“unu­traš­njost. S do­zom hu­mo­ra, vra­ta or­ma­ri­ća ukra­še­na su na­cr­ta­nim obri­si­ma raz­no­vr­s­nih bo­či­ca koz­me­ti­ke i lje­ko­vi­tih pri­pra­va­ka, ko­je se naj­češ­će go­mi­la­ju upra­vo u ku­pa­oni­ci. Or­ma­rić In­si­de-out nu­di se u raz­nim ver­zi­ja­ma,

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.