& BI­JE­LO

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

je­le kom­bi­na­ci­je. Al­ber El­baz u svo­joj ko­lek­ci­ji za La­nvin, Je­an-char­les de Cas­tel­ba­jac te Bill Gayt­ten ko­ji je pre­uzeo kre­ativ­no vod­stvo bren­da John Gal­li­ano po­ka­za­li su ka­ko ovoj obo­ža­va­noj kla­si­ci ite­ka­ko ima mjes­ta i u ljet­nim mje­se­ci­ma. Čip­ka, či­ja po­pu­lar­nost s od­la­skom zi­me po­ma­lo bli­je­di, ipak je do­bi­la još pet mi­nu­ta sla­ve u Gayt­te­no­voj vi­zi­ji Gal­li­ano že­ne, a de Cas­tel­ba­jac po­ka­zao je ka­ko se i u cr­no-bi­je­lom svi­je­tu mo­že igra­ti. Kom­bi­ni­ra­nje raz­li­či­tih tek­s­tu­ra ma­te­ri­ja­la, ali i uzo­ra­ka (di­zaj­ne­ri­ma su uvi­jek naj­dra­ži ge­ome­trij­ski prin­te­vi kad su ove dvi­je bo­je u pi­ta­nju) pra­vi su na­čin da ovom pro­vje­re­nom kom­bi­na­ci­jom za­poč­ne­te pro­lje­će i lje­to 2012. Svoj do­pri­nos nje­mu omi­lje­nim bo­ja­ma dao je i Karl La­ger­feld, a na­ma je omi­lje­na stvar kod ovog tren­da što iz­i­sku­je mi­ni­mal­no fi­nan­cij­sko op­te­re­će­nje - ne­što cr­no i bi­je­lo si­gur­no već ima­te u or­ma­ru!

Ba­le­rin­ke, Ann Christine, 99 kn Pli­si­ra­na blu­za s bi­je­lim ovrat­ni­kom, Pro­mod, 329 kn

Zid­ni sat, pro­mjer 15 cm, 20 kn, Em­me­ze­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.