Dje­do­vim dje­li­ma

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

Dree je na mod­nu sce­nu vra­ti­la i ame­rič­ki duh i vje­ru da i cu­re iz SAD-A mo­gu bi­ti us­pješ­ni mo­de­li. Me­đu ko­le­gi­ca­ma poz­na­ta je kao uvi­jek do­bro ras­po­lo­že­na, a sa­vr­še­no is­tan­čan smi­sao za stil omo­gu­ća­va joj da mi­je­ša jar­ke bo­je s ur­ba­nim šti­hom. Čak i kad ni­je na pis­ti no­si ime­na po­put Alexan­de­ra Wan­ga, Bal­ma­ina, Gi­ven­c­hya, Ba­len­ci­age i Cha­ne­la ko­je le­žer­no kom­bi­ni­ra s ma­ji­ca­ma iz Ga­pa i vi­so­kim pot­pe­ti­ca­ma. “Ja sam de­fi­ni­tiv­no cu­ra za hla­če. Jed­nos­tav­no se osje­ćam ugod­ni­je u nji­ma. U po­s­ljed­nje vri­je­me ko­ke­ti­ram s kom­bi­ne­zo­ni­ma, po­put cr­nog ko­jeg sam no­si­la na Cal­vin Kle­in re­vi­ji”, ot­kri­la je. A nje­zin ma­li mod­ni trik jed­na­ko je jed­nos­ta­van: “Imaj­te je­dan ko­mad ko­ji no­si out­fit, ko­ji je na­gla­sak. To uvi­jek ra­dim!”, priz­na­la je Dree. Kao dje­voj­či­ca ba­vi­la se ba­le­tom, a priz­na­je ka­ko vi­še od pra­dje­do­vih dje­la vo­li knji­ge o Har­ry Pot­te­ru. Svo­ju pr­vu ve­li­ku ga­žu ima­la je na Gi­ven­c­hy re­vi­ji za je­sen i zi­mu 2009./2010. ko­ju je ek­s­klu­ziv­no no­si­la, a da­nas ju se čes­to mo­že vi­dje­ti u druš­tvu Fran­cis­ca Cos­te, di­zaj­ne­ra žen­ske li­ni­je Cal­vi­na Kle­in te Alexan­de­ra Wan­ga. Str­ka ko­ja se di­gla oko ove mla­de ma­ne­ken­ke to­li­ka je da je čak i nje­zi­na naj­bo­lja pri­ja­te­lji­ca, Bec­ka Di­amond, pos­ta­la IT djevojka sa­mo zbog dru­že­nja s Dree. No, jed­nu stvar mo­ra­mo priz­na­ti - Dree, ko­ja je stu­di­ra­la glu­mu na Royal Aca­demy of Dra­ma­tic Art u Lon­do­nu, zna ka­ko se no­si­ti sa sla­vom. Na­kon što je odra­di­la tri ulo­ge u ma­njim fil­mo­vi­ma i kam­pa­nju za Guc­ci, Va­len­ti­no i Gi­an­fran­co Fer­re, Dree je pos­ta­la i di­zaj­ne­ri­ca za fran­cu­ski brend San­dro, za ko­ji je kre­ira­la li­ni­ju in­s­pi­ri­ra­nju nje­zi­nim ame­rič­kim na­s­lje­đem. “Bi­lo je to no­vo i uz­bud­lji­vo iskus­tvo. Pr­vo sam tra­ži­la in­s­pi­ra­ci­ju i ide­je, a za­tim to pre­ni­je­la u cap­su­le ko­lek­ci­ju od 10 ko­ma­da. Naj­te­že je bi­lo na­ći pra­vu pa­le­tu bo­ja, od­go­va­ra­ju­će ma­te­ri­ja­le i sa­vr­še­ne kro­je­ve. Naj­go­re mi je bi­lo sa­že­ti sve ide­je na sa­mo 10 ko­ma­da. Te­ško je kad mo­ra­te ima­ti na umu ko­li­ko ne­što smi­je ko­šta­ti i ko­li­ko se stva­ri mo­že pro­izves­ti”, opi­sa­la je pr­vo di­zaj­ner­sko iskus­tvo. A što ne vo­li? “Po­zi­ra­ti za ka­ta­lo­ge. Ne pod­no­sim to!”, do­da­la je.

Ljet­na ha­lji­na bez ru­ka­va, Ann Christine, 199 kn Tor­ba sred­nje ve­li­či­ne, Ann Christine, 59 kn Glež­nja­če, Hu­ma­nic, 649 kn Tor­ba s iz­ve­ze­nom ru­žom, Re­play, 760 kn Le­opard ba­le­rin­ke, Man­go, 179 kn Pr­sten, Al­do, 85 kn Ha­lji­na sa sit­nim uzor­kom, Re­play, 980...

Ha­lji­na s maš­nom, Twis­ter, 799 kn Re­men, New Yor­ker, 29 kn

Te­ni­si­ce, Al­do, 399 kn

Pr­sten,. Ac­ce­sso­ri­ze, 89 kn Ko­šu­lja krat­kih ru­ka­va, Re­play, 740 kn

Krat­ka ves­ta, Re­vi­ew, 199 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.