Ne pro­pus­ti­te

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Svje­že mod­ne vi­jes­ti i zanimljivosti pra­ti­te na na­šoj Fa­ce­bo­ok stra­ni­ci - laj­kaj­te V Ma­ga­zin na fa­ce­bo­ok.com/vma­ga­zin. hr i pos­ta­ni­te dio na­še ve­se­le mod­ne za­jed­ni­ce. U za­gre­bač­koj Me­di­ja­te­ci Fran­cu­skog ins­ti­tu­ta u Pre­ra­do­vi­će­voj 5 otvo­re­na je izložba Mul­ti­kul­tu­ra­li­zam u glaz­bi, ko­ji uka­zu­je na važ­nost oču­va­nja kul­tu­ro­lo­ških raz­li­ka, a pro­dukt je su­rad­nje ma­ke­don­skog Tak­si­rat fes­ti­va­la, no­vo­sad­skog EXITa i do­ma­ćeg Inmu­sic fes­ti­va­la. Pre­mi­je­ra pred­sta­ve Glu­mi­ce i to nas­ta­le po tek­s­tu Du­nje Faj­dić, bit će 12. svib­nja u 20h u iz­ved­bi umjet­nič­ke or­ga­ni­za­ci­je Kra­vi­ce u ka­za­li­štu KNAP. Uz do­zu cin­z­ma i kri­ti­ke druš­tva, Glu­mi­ce će pro­go­vo­ri­ti i pro­pje­va­ti o pro­ble­mi­ma, že­lja­ma, sno­vi­ma, za­poš­lja­va­nju, lju­ba­vi, pri­ja­telj­stvu, pre­hra­ni...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.