Mo­ja pr­va NJE­GA

Z j lji dj čj k ž

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Me­đu naj­ve­ćim je iz­a­zo­vi­ma u pro­izvod­nji koz­me­ti­ke nje­ga naj­mla­đih. Od tak­vih pre­pa­ra­ta oče­ku­je se vi­so­ka učin­ko­vi­tost i br­zo dje­lo­va­nje, a is­to­dob­no mo­ra­ju bi­ti iz­nim­no njež­ni pre­ma dje­čjoj ko­ži ko­ja je znat­no ta­nja i osjet­lji­vi­ja od ko­že odras­lih. Sto­ga se koz­me­tič­ke li­ni­je za dje­cu pom­no kre­ira­ju pod nad­zo­rom pe­di­ja­ta­ra. Pro­izvo­di za ne smi­ju sadržavati štet­ne sas­toj­ke kao što su pa­ra­be­ni, si­li­ko­ni, pa­ra­fi­ni, sul­fa­ti, umjet­na bo­ji­la i mi­ri­si, al­ko­hol, naf­t­ni de­ri­va­ti, mi­ne­ral­na ulja... ka­ko bi se mak­si­mal­no sma­nji­la mo­guć­nost iri­ta­ci­ja i aler­gi­ja. Me­đu za­štit­nim i umi­ru­ju­ćim kre­ma­ma za sva­kod­nev­nu nje­gu mo­gu se na­ći one ko­je su po­seb­no pri­la­go­đe­ne osjet­lji­vom pe­len­skom po­dru­čju. Tu su i la­ga­ni, br­zo­upi­ja­ju­ći pre­pa­ra­ti za nje­gu ti­je­la, lo­si­oni i vodice za čiš­će­nje ko­že, šam­po­ni s for­mu­lom “bez su­za”... Sve za nje­gu od gla­ve do pe­te!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.