Lje­po­ta news

‘Ze­le­na’ koz­me­ti­ka u hu­ma­ni­tar­noj ak­ci­ji

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

U su­rad­nji s or­ga­ni­za­ci­ja­ma ko­je su po­sve­će­ne druš­tve­noj od­go­vor­nos­ti i bri­zi za oko­liš: Fa­ir­tra­de, Eco Cert, Ve­gan i FSC, koz­me­tič­ka ku­ća Ori­fla­me lan­si­ra­la je li­ni­ju za pri­rod­nu nje­gu li­ca Eco­be­auty. A ju­čer je u Za­gre­bu za­po­če­la “ze­le­na” ak­ci­ja Gre­en Bi­ke Tour ko­ju za­jed­nič­ki or­ga­ni­zi­ra­ju Ori­fla­me i SOS Dje­čje se­lo Hr­vat­ska. Od 11. do 27. svib­nja u de­vet hr­vat­skih gra­do­va bit će pos­tav­ljen Ori­fla­me­ov zeleni bi­cikl ko­ji će gra­đa­ni mo­ći vo­zi­ti. Sva­ki pri­je­đe­ni ki­lo­me­tar pre­tva­rat će se u ku­ne za do­na­ci­ju SOS Dje­čjem se­lu. Su­di­oni­ke oče­ku­ju na­gra­de, a vi­še doz­naj­te na www.ori­fla­me.hr.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.