MI­RIS S PJE­SMOM LIV TYLER

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Glu­mi­ca Liv Tyler go­di­na­ma je za­štit­no lice mi­ri­sa Very Ir­résis­ti­ble Gi­ven­c­hy, a u no­voj kam­pa­nji pr­vi put je po­ka­za­la i svo­je pje­vač­ke mo­guć­nos­ti ko­je su joj za­pi­sa­ne u ge­ni­ma. Kći Ste­ve­na Tyle­ra, fron­t­me­na gru­pe Ae­ro­smith, za Gi­ven­c­hy je sni­mi­la no­vu ver­zi­ju pje­sme Ne­ed You To­nig­ht gru­pe INXS s na­gla­še­nim ro­ker­skim “šti­hom”. Liv je sve iz­ne­na­di­la moć­nim i du­bo­kim gla­som, a nje­zi­na rock iz­ved­ba mo­že se dow­nlo­ada­ti po­mo­ću ko­da ko­ji sa­dr­ži sva­ko pakiranje no­vog mi­ri­sa Very Ir­résis­ti­ble Gi­ven­c­hy Elec­tric Ro­se (edt 50 ml, 451 kn).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.