Ga­vri­lo­vi­će­vi na­res­ci u još slas­ni­jem di­zaj­nu

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Omi­lje­ni Ga­vri­lo­vi­će­vi mes­ni na­res­ci Zim­ska, Čaj­na, Sri­jem­ska, Gra­ni­čar­ska, Mi­lan­ska i no­va Mediteranska sa­la­ma, od­ne­dav­no su dos­tup­ni u re­di­zaj­ni­ra­nom pa­ki­ra­nju ko­je se od­li­ku­je la­ko čit­lji­vim i ra­zum­lji­vim eti­ke­ta­ma, a na po­le­đi­ni pa­ki­ra­nja na­ve­de­ne su do­dat­ne in­for­ma­ci­je za po­tro­ša­če. Osim smjer­ni­ca za dnev­ni unos hra­ne, tu su i pri­jed­lo­zi za ser­vi­ra­nje te zanimljivosti o sva­kom pro­izvo­du. Za 6 oso­ba: 600 g glat­kog braš­na 1 vre­ći­ca pra­ška za pe­ci­vo 1 žli­či­ca so­li 100 ml ulja 200 ml ki­se­log vrh­nja 200 ml to­plog mli­je­ka 1 vre­ći­ca su­hog kvas­ca 1 žli­ca še­će­ra 1 žu­ta­njak za pre­maz Sje­men­ke za po­si­pa­nje Braš­no po­mi­je­šaj­te s pra­škom za pe­ci­vo i so­lju. Do­daj­te ulje i ki­se­lo vrh­nje. Po­mi­je­šaj­te kva­sac s to­plim mli­je­kom i še­će­rom. Do­daj­te smje­si i za­mi­je­si­te glat­ko ti­jes­to. Po­di­je­li­te na 4 jed­na­ka di­je­la i ra­zva­ljaj­te na deb­lji­nu od ½ cm. Ti­jes­to iz­re­ži­te na tro­ku­ti­će i za­ro­laj­te u ki­fli­ce. Pu­ni­te ih po že­lji. Peć­ni­cu ugrij­te na 180° C. Ki­fli­ce pos­la­ži­te na lim oblo­žen pa­pi­rom za pe­če­nje i pus­ti­te da od­sto­je 15 mi­nu­ta dok se peć­ni­ca ne ugri­je. Pre­ma­ži­te ki­fli­ce žu­tanj­kom, po­si­paj­te ih sje­men­ka­ma i pe­ci­te 15-20 mi­nu­ta.

Po­su­da za pe­če­nje ko­la­ča De­li­cia, 41 x 27 cm, 70 kn, Em­me­ze­ta Čet­ka za ko­la­če Cu­li­na­ria, 15 kn, Em­me­ze­ta Pa­muč­na ko­ša­ra za kruh Me­di­ne, 40 kn, JYSK

Pa­muč­ni stol­njak Ra­in­bow, 140 x 180 cm, 90 kn Stak­len­ke za na­mir­ni­ce Ma­ri­ca, pro­mjer 10 cm, vi­si­na 9 cm, svaka 17 kn, JYSK

Va­ljak za ti­jes­to, 30 kn, Em­me­ze­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.