Ut FRIDE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

(1997.) Je­an Pa­ul Ga­ul­ti­er na­pra­vio je ko­lek­ci­ju in­s­pi­ri­ra­nu upra­vo ovom sa­mo­ukom sli­ka­ri­com, a ove go­di­ne nje­zin stil pre­ni­je­la je ta­li­jan­ska mod­na ku­ća Mos­c­hi­no. Fri­da Ka­hlo nas­li­ka­la je oko 200 sli­ka, uglav­nom mr­tve pri­ro­de i por­tre­ta se­be, obi­te­lji i pri­ja­te­lja. Teh­ni­ke sli­ka­nja uglav­nom je uči­la od su­pru­ga, sli­ka­ra Di­ega Ri­ve­re, a nje­zin stil opi­su­je se kao su­re­ali­zam. No, Fri­da je i u mod­nom smis­lu bi­la iz­vr­s­na - čes­to je no­si­la te­hu­ana mak­si suk­nje ka­ko bi po­ka­za­la svo­je sim­pa­ti­je pre­ma mek­sič­kim ko­mu­nis­ti­ma, obo­ža­va­la je na­kit (ve­li­ke na­uš­ni­ce, ukra­se u ko­si, ma­ra­me i pr­ste­nje na svim pr­sti­ma), a no­si­la je i mu­ška odi­je­la. Nje­zin mod­ni ta­lent pre­poz­na­li su i ča­so­pi­si - Fri­da je iz­aš­la na nas­lov­ni­ci fran­cu­skog Vo­gu­ea 1938., te u ame­rič­kom Vo­gu­eu 1937. i Va­nity Fa­iru 1931. go­di­ne.

Ma­ji­ca, De­si­gu­al, Je*s, 849 kn Vje­ša­li­ca Lap­sus, Di­zajn Ed­dy An­to­nel­lo i Al­ber­to Fab­bi­an za Plust, od 3.691kn, In­te­ri­or Cre­ator

Mak­si suk­nja, Pro­mod, 369 kn

Vi­se­će Vi­seć na­uš­ni­ce, Mo­oi Moo na­kit, Fa­ce­bo­ok, Fa­ce 180 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.