Lim bi­ti s obi­te­lji

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

nji­ho­vu Pink li­ni­ju na­mi­je­nje­nu mla­đi­ma, no s go­di­na­ma je pos­ta­la pu­no­krv­na an­đe­li­ca ko­joj je po­vje­ren i 2.5 mi­li­ju­na do­la­ra vri­je­dan Fan­tasy Tre­asu­re grud­njak). “Sje­ćam se kad sam vi­dje­la pr­vu tr­go­vi­nu Vic­to­ria’s Se­cre­ta u Vir­gi­ji­ni. Po­mis­li­la sam ka­ko je to obe­ća­na zem­lja za že­ne. Kad sam pos­ta­la pr­va Aus­tral­ka ko­ja je s nji­ma pot­pi­sa­la ugo­vor ni­sam mo­gla vje­ro­va­ti. Upoz­na­li su me s Adri­anom Li­mom, He­idi i Gi­se­le i sve što se me­ni vr­ti­lo kroz gla­vu bi­lo je: ‘One su ap­so­lut­no pre­li­je­pe! Za­što bi me­ne it­ko že­lio uz njih?’”, pri­sje­ća se svo­jih pr­vih ko­ra­ka na pis­ti poz­na­tog bren­da žen­skog do­njeg rub­lja. Da­nas je maj­ka jed­no­go­diš­njeg Flyn­na i su­pru­ga Or­lan­da Blo­oma, Mi­ran­da uži­va u sva­kom tre­nut­ku. “Or­lan­do je od­li­čan i ni­je mu pro­blem pre­uze­ti bri­gu za Flyn­na. Pri­je sam ra­di­la 18 sa­ti, no sad sam vi­še ku­ći s mu­žem i si­nom. Ima­mo ku­će u Los An­ge­le­su i u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji i ma­li stan u New Yor­ku, no u nje­ga ne ide­mo čes­to jer je pre­ma­len”, ot­kri­la je. Mi­ran­da pra­ti stro­gi plan pre­hra­ne od ko­jeg ne od­stu­pa. “Do­ruč­ku­jem u tri na­vra­ta - pr­vo sha­ke od si­ro­vog ze­le­nog po­vr­ća i cik­le, za­tim power smo­ot­hie sa raz­nim an­ti­ok­si­dan­si­ma po­put soka no­ni, go­ji bo­bi­ca i ma­ca pra­ha. Tre­ći dio su zo­be­ne pa­hu­lji­ce ili ja­ja. Za ru­čak je ri­ba i ko­zji sir ili sa­la­ta od špinata, a na­ve­čer ju­ha ili pi­le­ti­na”, opi­sa­la je svoj stro­gi re­žim. “Odu­vi­jek se ba­vim spor­tom - pr­vo gim­nas­ti­kom, a zad­njih 15-ak go­di­na prak­ti­ci­ram jo­gu. Vo­lim vjež­ba­ti, vo­lim svo­je ti­je­lo i že­lim ga odr­ža­ti u do­brom sta­nju”, opi­su­je Mi­ran­da. “Svi ima­ju pro­ble­ma sa sa­mo­po­uz­da­njem pa ta­ko i ja, no po­ku­ša­vam se ne kon­cen­tri­ra­ti na ne­ga­tiv­no. Že­ne bi se po­go­to­vo tre­ba­le usre­do­to­či­ti na stva­ri ko­je vo­le na se­bi umjes­to da se mr­ze ra­di sva­ke sit­ni­ce. Svat­ko ima druk­či­ji tip lje­po­te i druk­či­je kva­li­te­te i jed­nos­tav­no se mo­ra­te vo­lje­ti i bi­ti sret­ni s či­nje­ni­com da smo svi raz­li­či­ti”, objas­ni­la je svoj stav, a zre­lo raz­miš­lja­nje o iz­gle­du po­tak­nu­lo ju je da na­pi­še i vlas­ti­tu self-help knji­gu ime­na Tre­asu­re Yo­ur­self. Osim an­ga­žma­na za Vic­to­ria’s Se­cret, Mi­ran­da je i za­štit­no lice Re­ebo­ka, ali i gor­lji­va po­dr­ška be­auty bren­du Ko­ra Or­ga­nics, či­je ulje šip­ka ime­nu­je kao svoj omi­lje­ni koz­me­tič­ki pro­izvod. Je­dan od omi­lje­nih di­zaj­ne­ra je Ni­co­las Ghesqu­iere (Ba­len­ci­aga), za ko­jeg je no­si­la ne­ko­li­ko pu­ta no­si­la re­vi­je Mi­ran­da obo­ža­va tor­be ko­ji­ma obo­ga­ću­je jed­nos­tav­ne stylin­ge, a omi­lje­ni su joj Ce­li­ne, Pra­da, La­nvin i Louis Vu­it­ton

Jakna od pa­mu­ka, Pro­mod, 299 kn Sun­ča­ne na­oča­le, Man­go, 149 kn Še­šir s cr­nom tra­kom, New Yor­ker, 79 kn Mi­ni­ca od mat šljo­ki­ca, Man­go, 169 kn

Ko­šu­lja s tan­kim re­me­nom, Pro­mod, 149 kn

Tra­per jakna, Sal­sa, 780 kn Re­men, Pi­eces, Pe­ek & Clop­pen­burg, 59 kn Tam­no­pla­ve hla­če, Man­go, 249 kn

Tor­ba s na­ran­čas­tim dže­pom, Pro­mod, 249 kn

Ci­pe­le, Je­ssi­ca Sim­p­son, Sho­ebox, 600 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.