CAR­PI­SA U HR­VAT­SKOJ

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Car­pi­sa je ta­li­jan­ski brand za tor­be, nov­ča­ni­ke, ac­ce­sso­ri­es, ku­ti­je za na­kit, ko­fe­re i ak­tov­ke ko­ji je po­čeo ši­ri­ti svoj brand pu­tem fran­šiz­nih mre­ža 2001 go­di­ne. U sa­mo ne­ko­li­ko go­di­na, Car­pi­sa je pos­ta­la pos­lov­ni fe­no­men, nu­de­ći tren­di pro­izvo­de do­brog ta­li­jan­skog dizajna po od­lič­nom od­no­su kva­li­te­te i ci­je­ne. Pr­va Car­pi­sa tr­go­vi­na otvo­re­na je u Hr­vat­skoj u Are­na Cen­tru, a u sko­roj bu­duć­nos­ti otva­ra­ju se još dvi­je Car­pi­sa tr­go­vi­ne u Za­gre­bu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.