Za­do­vo­lji­te svo­ju zna­ti­že­lju u za­gre­bač­kom Pan­do­ra sho­pu!

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

Za­greb se otva­ra­njem pr­vog Pan­do­ra Sho­pa upi­sao u mod­nu kar­tu svijeta. Ovaj po­pu­lar­ni na­kit ko­ji je osvo­jio fa­shi­onis­ti­ce ko­nač­no je mo­gu­će pro­na­ći u no­vo­tvo­re­noj pro­da­va­oni­ci, u Ma­saryko­voj 11 u Za­gre­bu. Na­ruk­vi­ce, pro­izve­de­ne od ple­me­ni­tih me­ta­la, 14-ka­rat­nog zla­ta ili sre­bra čis­to­će 925, omo­gu­ća­va­ju kom­bi­ni­ra­nje raz­li­či­tih pri­vje­sa­ka. Mo­gu­će je iz­a­bra­ti iz­me­đu vi­še od 700 pri­vje­sa­ka s ra­skoš­nim va­ri­je­te­tom dra­gog ka­me­nja, bi­se­ra, emaj­la, dr­ve­ta ili mu­ra­no stak­la. Osim na­ruk­vi­ca

u po­nu­di je i pr­ste­nje, ogr­li­ce i dru­gi na­kit.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.