MI­NI IN­TER­V­JU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO - Ko­li­ko je bit­no bi­ti po­ve­zan s kup­ci­ma?

– Da­nas, iz­nim­no. Lju­di ja­ko ci­je­ne naš ku­tak ime­na Jen­ni­ni oda­bi­ri, gdje pre­po­ru­čam stva­ri ko­je se me­ni iz ko­lek­ci­ja naj­vi­še svi­đa­ju. Naj­bo­lja stvar za brend je stvo­ri­ti lo­jal­nost ku­pa­ca.

Za­što u J. Crewu pro­da­je­te i dru­ge bren­do­ve? – Svjes­ni smo da pos­to­je stva­ri ko­je ne­ki lju­di ra­de sa­vr­še­no i ne­ma po­tre­be da ih mi po­ku­ša­va­mo ko­pi­ra­ti. Jed­nos­tav­no ih nu­di­mo.

Već 20 go­di­na dio ste J. Crewa... – Da, iako to vi­še ni­je is­ta tvrt­ka. Kad sam ja po­če­la ra­di­ti bio je to ma­li, obi­telj­ski brend, a da­nas nas no­si i Mic­hel­le Oba­ma. Pro­da­je­mo i skup­lje stva­ri, no ja­ko pa­zi­mo ka­ko ih pla­si­ra­mo - u New Yor­ku je kri­za, re­ci­mo, pu­no ma­nje osjet­na ne­go u os­tat­ku SAD-A.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.