N APISALA O DAB RAO FOTO GRAFIJE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO - R euters,a rhi­va V L

Ured­ni­ca mod­nog ča­so­pi­sa, fa­shi­on iko­na, ga­le­ris­ti­ca, it djevojka i po­kro­vi­te­lji­ca umjet­nos­ti, tri­de­se­to­go­diš­nja Da­ša Žu­ko­va za­in­tri­gi­ra­la je me­di­je od Mo­sk­ve do New Yor­ka svo­jom mis­te­ri­oz­nom po­ja­vom. Ro­đe­na u Mo­sk­vi kao je­di­no di­je­te mo­le­ku­lar­ne bi­olo­gi­nje Ele­ne i naf­t­nog mag­na­ta Alek­san­de­ra, Da­ša se s maj­kom pre­se­li­la u Ka­li­for­ni­ju na­kon ra­zvo­da ro­di­te­lja. Pro­ve­la je 12 go­di­na u Los An­ge­le­su, a na­kon za­vr­še­nog fa­kul­te­ta vra­ti­la se u Ru­si­ju. Mi­lje­ni­ca vi­so­kih druš­tve­nih kru­go­va di­ljem svijeta, Žu­ko­va da­nas ži­vi u Lon­do­nu s deč­kom mi­li­jar­de­rom Ro­ma­nom Abra­mo­vi­čem i nji­ho­vim si­nom Aa­ro­nom. Vlas­nik no­go­met­nog klu­ba Chel­sea i mla­da na­s­ljed­ni­ca upoz­na­li su se ne­ko­li­ko mje­se­ci na­kon što se Ro­man ra­zveo od biv­še su­pru­ge (ko­joj je u bra­ko­ra­zvod­noj par­ni­ci pre­pus­tio 300 mi­li­ju­na do­la­ra) i pro­dao svoj udio u pri­vat­noj ru­skoj naf­t­noj kom­pa­ni­ji za 13 mi­li­jar­di do­la­ra. Kao kćer je­di­ni­ca bo­ga­te ru­ske obi­te­lji,

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.