POMLADITE SE za 15 GO­DI­NA

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Ar­tis­try Cre­me Luxury, luk­suz­na nje­ga za lice tvrt­ke Amway, upot­pu­nje­na je kre­mom za po­dru­čje oko oči­ju s ko­jom koža, ka­žu, pos­ta­je do 15 go­di­na mlađa! Kom­bi­na­ci­jom kar­di­oli­pi­na, ri­jet­kog i dra­go­cje­nog li­pi­da ko­ji sta­ni­ce ko­že pu­ni ener­gi­jom, ek­s­trak­ta špinata i dru­gih re­vi­ta­li­zi­ra­ju­ćih sas­to­ja­ka, u Amwayu su ra­zvi­li po­seb­nu teh­no­lo­gi­ju

“efekt sta­ni­ce“ko­ja vid­lji­vo po­mla­đu­je ko­žu već za ne­ko­li­ko tje­da­na. Ar­tis­try Cre­me Luxury Eye uč­vr­š­ću­je opu­šte­nu ko­žu, sma­nju­je bo­re, uk­la­nja po­doč­nja­ke i pod­bu­hlost.

Luk­suz­ni an­ti-age tret­man sto­ji 10 0 0 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.