Znanstvena fan­tas­ti­ka ALENCIAGA BY B

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS - NA­PI­SA­LA FO­TO­GRA­FI­JE

Kad je pre­uzeo Ba­len­ci­agu, Ni­co­las Ghesqu­iere mod­nom svi­je­tu bio je u pot­pu­nos­ti ne­poz­nat. Nje­go­ve smje­le kom­bi­na­ci­je kla­sič­nog dizajna ko­ji je pro­mo­vi­rao Cris­to­bal Ba­len­ci­aga i mo­der­nog šti­ha uči­ni­le su ga jed­nim od naj­cje­nje­ni­jih di­zaj­ne­ra

Li­di­ja Pa­lun­ko Oli­ver Ju­la­rić

Ju­ri­ca Ga­lo­ić/Pixsell, AFP, Re­uters, Ar­hi­va VL Chris­ti­an Di­or os­ni­va­ča mod­ne ku­će Ba­len­ci­aga, Cris­to­ba­la, opi­sao je kao “men­to­ra svih nas”. Sto­ga ne ču­di strah s ko­jim je ta­da 25-go­diš­nji Ni­co­las Ghesqu­iere pre­uzeo mjes­to kre­ativ­nog di­rek­to­ra Ba­len­ci­age 1997. go­di­ne. “Htio sam neg­dje po­ka­za­ti svo­je ide­je i kre­aci­je, da, ali ni­sam mis­lio da je već sti­glo mo­je vri­je­me. Za­pra­vo sam sa­mo htio po­sao!”, skrom­no je pro­ko­men­ti­rao svo­je ime­no­va­nje. Iako je ta­da uz Ba­len­ci­agu su­dje­lo­vao i u di­zaj­ni­ra­nju žen­ske li­ni­je za Tru­ssar­di, Ni­co­las se br­zo opre­di­je­lio. Iz­a­šao iz kre­ativ­nog stu­di­ja Je­an Pa­ul Ga­ul­ti­era, Ni­co­las ni­ka­da ni­je obra­zo­van za mod­nog di­zaj­ne­ra. “Lju­bav pre­ma mo­di pro­bu­di­la mi je maj­ka, ta­ko da sam već sa 12 go­di­na ski­ci­rao ha­lji­ne.” Nje­go­ve kre­aci­je osvo­ji­le su zvi­jez­de po­put Ma­don­ne, Ka­te Moss i Chloe Se­vig­ny, a mod­ni svi­jet Ni­co­la­sa obo­ža­va jer je us­pio stvo­ri­ti sa­vr­še­nu rav­no­te­žu iz­me­đu mo­der­nog dizajna i na­s­ljed­stva Cris­to­ba­la Ba­len­ci­age. U pro­tek­lih 15 go­di­na Nic­ho­las je po­kre­nuo i mu­šku ko­lek­ci­ju, sva­ke go­di­ne pred­sta­vi ne­ko­li­ko mo­de­la in­s­pi­ri­ra­nih ar­hi­va­ma Ba­len­ci­age, na­pra­vio je ne­ko­li­ko it ko­ma­da (po­put Mo­tor­cy­cle tor­be) i smis­lio je dva par­fe­ma. “To­li­ko se­be da­jem u Ba­len­ci­agu da mis­lim da ne bih imao ide­ja za vlas­ti­tu ko­lek­ci­ju”, ne­dav­no je iz­ja­vio i stao na kraj na­ga­đa­nji­ma da će po­kre­nu­ti vlas­ti­ti brend.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.