TREND,TALENTI, UKRATKO...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO - O o e oni­ra­ne

Co­co­li­na, ko­ja je u sa­mo 6 mje­se­ci od ukra­sa za ko­su na­ras­la do ma­ji­ci, be­dže­va i bro­še­va, dje­lo je split­ske kre­ativ­ke Isse Bu­la­je. Issa, ko­ja je čak 10 go­di­na ra­di­la kao vi­za­žist, in­s­pi­ra­ci­ju za svo­ju pr­vu Co­co­li­na špan­gi­cu pro­naš­la je u kće­ri An­tei ko­ja je od­bi­ja­la u vr­tić no­si­ti klo­ni­ra­ne ukra­se za ko­su. Osim fil­ca, Co­co­li­na mo­ti­vi iz­ra­đe­ni su i od jer­seya, a iako Issa ima pu­ne ru­ke pos­la pro­tek­lih par mje­se­ci, za­sad je je­di­ni na­čin za ku­pi­ti svo­ju Co­co­li­nu onli­ne na­rudž­ba (pre­ko Fa­ce­bo­oka, wo­ohoo.hr ili www.co­co­li­na.in­fo). Od­ne­dav­no su u po­nu­di i Co­co­li­ne apli­ci­ra­ne na ma­ji­ce, a uni­kat­ni sla­do­le­di, ba­le­rin­ke, je­dri­li­ce i pti­či­ce pra­vi su ljet­ni ac­ce­sso­ire!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.