MI­NI IN­TER­V­JU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO - Što bis­te sa­vje­to­va­li mla­dim di­zaj­ne­ri­ma?

– Sa­njaj­te, ali dr­ži­te no­ge čvr­sto na zem­lji. Di­zajn ni­je sa­mo di­zajn, iza sve­ga sto­ji kom­pli­ci­ran pro­ces. Svaka kre­aci­ja svo­je­vr­s­na je ko­mu­ni­ka­ci­ja, sto­ga bu­di­te si­gur­ni što že­li­te re­ći. ●Či­me bis­te se ba­vi­li da nis­te kre­ator? – Bio bih vr­tlar na ne­koj pla­ži ili u tro­pi­ma. Ili bih uz­ga­jao mor­ske al­ge. Ne­dav­no sam se za­lju­bio u vr­tlar­stvo, imam ma­le­ni vrt u New Yor­ku u ko­jem sam si stvo­rio uto­či­šte. Svi že­le svoj kva­drat ze­le­ni­la, a ja ga imam!

Jeste li pri­sut­ni na druš­tve­nim mre­ža­ma? – Naj­ve­ći sam teh­no­fob ko­jeg poz­na­jem, ne znam se slu­ži­ti ni Pho­to­sho­pom! Ne vo­lim čak ni te­le­fon - ra­di­je ću se vi­dje­ti s ne­kim. No­vi me­di­ji su zbu­nju­ju­ći, ni­kad ne zna­te što lju­di do­is­ta mis­le kad či­ta­te ma­il, sta­tus ili Twit­ter.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.