U Oprah obožava

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

J. Crewa, ali i dru­gih bren­do­va, a iz­la­zi 14 pu­ta go­diš­nje. Jen­na je usko­ro Oprah po­ka­zi­va­la što ima u gar­de­ro­bi, di­je­li­la svo­je stil­ske sa­vje­te sa ča­so­pi­si­ma Gla­mo­ur, InStyle, Luc­ky i Do­mi­no, na či­joj je nas­lov­ni­ci osva­nu­la i osvo­ji­la vjer­no sljed­be­niš­tvo mod­nih blo­ge­ra ko­ji obo­ža­va­ju nje­zin stil. Kup­ci J. Crewa o Jen­ni do­is­ta zna­ju sko­ro sve - ko­ji joj je naj­dra­ži okus sla­do­le­da, bo­ja ru­ža, ci­pe­la, ku­pa­ći kos­tim, ogr­li­ca, tor­ba za pe­le­ne i te­ni­si­ca za tr­ča­nje. No, naj­ve­ću po­zor­nost pri­vuk­la je ka­da je, u sklo­pu sni­ma­nja za katalog J. Crewa, objav­lje­na fo­to­gra­fi­ja Jen­ne ka­ko la­ki­ra nok­te pe­to­go­diš­njem si­nu Bec­ket­tu. “Bi­la sam u tre­nir­ci i la­ki­ra­la sam nok­te, i moj sin je htio da na­la­ki­ram i nje­go­ve. Ne ču­di me da je htio ra­di­ti što i ja i da mu je bi­lo za­nim­lji­vo - pa nok­ti su mi od pro­zir­nih pos­ta­li kri­ča­vo ro­zi!”, pri­sje­ća se Jen­na. Či­nje­ni­ca da je pus­ti­la katalog bren­da u dom i do­zvo­li­la obja­vu sli­ka nje­zi­nog (sa­da biv­šeg) su­pru­ga i si­na pra­vi je po­ka­za­telj smje­ra u ko­jem Jen­na vo­di J. Crew, či­ji je dio već 20 go­di­na. Jen­nin ori­gi­nal­ni do­dir vi­di se na na sva­koj kre­aci­ji, odje­ća ko­ja se mo­že no­si­ti na vi­še na­či­na, ko­joj mo­že­te da­ti vlas­ti­ti štih, ono su što J. Crew da­nas di­je­li od kon­ku­ren­ci­je. “Moj cilj ni­je bi­ti tvo­ri­te­lji­ca tren­do­va ni­ti utje­ca­ti na ne­či­ji ukus, to ni­kad ni­sam že­lje­la.”, tvr­di Jen­na. Svoj put k mod­noj ka­ri­je­ri Jen­na je za­po­če­la u sed­mom raz­re­du os­nov­ne škole - sa­to­vi do­ma­ćins­tva na ko­ji­ma je na­uči­la ši­va­ti, pok­lo­pi­li su se s pret­pla­tom za Vo­gue ko­ju joj je pok­lo­ni­la ba­ka. “Sje­ćam se tog pr­vog bro­ja, Isa­bel­le Ro­ssel­li­ni na nas­lov­ni­ci i du­ple­ri­ce s Issey Miya­ke­om. Ubr­zo sam zna­la sve pot­pi­se, sva­ki ko­mad odje­će ko­ji je bio u tom ča­so­pi­su!”, pri­sje­ća se di­zaj­ne­ri­ca. Ne­ko­li­ko tje­da­na pos­li­je sa­ši­la je svo­ju pr­vu suk­nju. “Bi­la je žu­ta s ogrom­nim lu­be­ni­ca­ma, a naj­po­pu­lar­ni­ja cura u ško­li mi je rek­la da joj se ja­ko svi­đa. Kad sam je odje­nu­la, iz­gle­da­la sam kao pot­pu­no dru­ga oso­ba”, sje­ća se Jen­na. Do do­la­ska u sred­nju ško­lu već je ši­va­la ve­ći dio svo­je odje­će, a pre­se­lje­njem u New York, ka­ko bi stu­di­ra­la na Par­sons ško­li di­zaj­na, bi­lo je pri­je­lo­man tre­nu­tak. Jen­ni­ne kre­aci­je da­nas ku­pu­je i Mic­hel­le Oba­ma (“I to bez po­pus­ta!”, na­po­mi­nje), a nje­zin stil u mod­nom svi­je­tu opi­san je kao sa­vr­še­na kom­bi­na­ci­ja sku­pih i pris­tu­pač­nih bren­do­va.

Du­ga ru­ži­čas­ta suk­nja sa šljo­ki­ca­na, Ulič­ni Or­mar, 170 kn

Di­op­trij­ski ok­vi­ri, Ac­ce­sso­ires, 79 kn Dvo­boj­na ha­lji­na, Man­go, 329 kn

Cr­ni sa­ko,Top­shop, 450 kn

Ko­šu­lja ši­ro­kih ru­ka­va, New Yor­ker, 119 kn

Ko­šu­lja s bijelim ovrat­ni­kom, Bet­ty Bar­clay, He­ruc, 635 kn

Sa­lon­ke, Al­do, 609 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.