N APISALA FOTO G RAFIJE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Tra­per se po­ka­zao kao je­dan od naj­iz­dr­ž­lji­vi­jih ma­te­ri­ja­la - do sad smo ga re­za­li, bo­ja­li, ši­va­li per­li­ce po nje­mu i sve je sto­ič­ki pod­nio. Ove se­zo­ne do­bi­va no­vi lo­ok - dip dye je na­kon fri­zer­skog svi­je­ta za­uzeo i mod­ni. Tren­du su se prik­lo­ni­li Dri­es van No­ten i Is­a­bel Ma­rant, ali i broj­ne stylish zvi­jez­de! Li­di­ja Pa­lun­ko

AFP, Reuters, Ar­hi­va VL U ovom tre­nut­ku do­is­ta mo­že­mo priz­na­ti da smo s tra­pe­rom po­ku­ša­li apos­lut­no sve što se da­lo ra­di­ti. Re­za­li smo ga, pr­ska­li bo­jom, bo­ja­li u čud­ne ni­jan­se, ra­di­li re­si­ce, ši­va­li per­li­ce - svi ti tren­do­vi proš­li su i kroz na­še gar­de­ro­be. No, ovog pro­lje­ća sti­gao je no­vi imidž tra­pe­ra - po­pu­lar­ni dip dye. Ime je do­bio po pro­ce­su obra­de - ma­te­ri­jal se sa­mo uma­če u bo­ju te br­zo va­di va­ni, a ako odje­ću pri­tom zgu­žva­te do­bit će­te do­is­ta za­nim­ljiv i uni­ka­tan uzo­rak. Svoj po­hod na mod­ne pis­te dip dye za­po­čeo je u fri­zer­skom svi­je­tu - vr­ho­vi obo­ja­ni u ru­ži­čas­to, pla­vo i ze­le­no već ne­ko­li­ko mje­se­ci je­dan su od ve­ćih tren­do­va me­đu fa­shi­onis­ti­ca­ma, Ovaj trend do­is­ta

Ves­na Blašković je la­ko iz­ves­ti i kod ku­će s ne­kom sta­rom ma­ji­com ili tra­pe­ri­ca­ma ko­je vi­še ne no­si­te, tre­bat će vam sa­mo bo­ca iz­bje­lji­va­ča i ma­lo strp­lje­nja, a re­zul­ta­ti su ko­ma­di ko­ji ne sa­mo da iz­gle­da­ju kao da su siš­li s pis­ta već su i ide­ali za šet­nje gra­dom i od­la­ske na pla­žu. Da sti­že vri­je­me dip dyea u mo­di me­đu pr­vi­ma pri­mje­tio je Dri­es van No­ten či­ja je re­vi­ja za pro­lje­će i lje­to 2011. sa­dr­ža­va­ča ne­ko­li­ko ovak­vih mo­de­la, a ot­krio je ka­ko ga je in­s­pi­ri­rao bel­gij­ski sli­kar Jef Ver­heyen i nje­gov pri­kaz svje­tlos­ti. Ovom tren­du sa­da se prik­lo­ni­la i kra­lji­ca pa­ri­škog chi­ca, Is­a­bel Ma­rant, a dos­ta do­bre in­ter­pre­ta­ci­je mo­že­te pro­na­ći i u na­šim tr­go­vi­na­ma!

Tra­pe­ri­ce, Eli­za­beth and Ja­mes, net-a-por­ter.com Du­ge tra­pe­ri­ce, New Yor­ker, 229 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.